Windykator – strażnik wierzytelności czy postrach dłużników?

Zawód windykatora wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Dla jednych to niezbędny element systemu finansowego, dbający o interesy wierzycieli. Dla innych – bezwzględny „ścigacz długów”, nękający dłużników. Kim właściwie jest windykator? Jakie są jego uprawnienia i ograniczenia? I czy zasługuje na swoją niejednoznaczną reputację? Przyjrzyjmy się bliżej tej profesji.

Kim jest windykator?

Windykator to osoba, która w imieniu wierzyciela stara się odzyskać dług od dłużnika na drodze polubownej. Jego zadaniem jest skłonienie dłużnika do uregulowania zobowiązania, używając do tego celu środków zgodnych z prawem. Windykatorem może być zarówno pracownik firmy windykacyjnej, banku, jak i osoba prowadząca własną działalność gospodarczą w tym zakresie. Co ważne, zawód windykatora nie doczekał się jeszcze w Polsce odrębnej regulacji prawnej, ale jest ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 421490.

Wbrew powszechnym skojarzeniom, windykator nie jest jednak komornikiem. Komornik to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie, który prowadzi egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, np. wyroku sądu. Ma on znacznie szersze uprawnienia niż windykator – może m.in. zająć i licytować majątek dłużnika.

Windykacja a egzekucja komornicza

Windykacja to proces odzyskiwania długu przed wstąpieniem na drogę sądową. Windykator podejmuje negocjacje, proponuje ugody, wysyła wezwania do zapłaty. Jego celem jest polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia, tak aby uniknąć kosztownego i czasochłonnego postępowania sądowego. Jeśli jednak działania windykatora nie przynoszą efektu, wierzyciel może skierować sprawę do sądu. Dopiero po uzyskaniu korzystnego wyroku i nadaniu mu klauzuli wykonalności może rozpocząć się egzekucja komornicza.

Metody działania windykatora

Praca windykatora polega przede wszystkim na kontaktowaniu się z dłużnikiem – telefonicznie, mailowo, listownie, a czasem także osobiście. Windykator informuje o zaległości, wzywa do zapłaty, proponuje rozłożenie długu na raty lub inne polubowne rozwiązanie. Może też odwiedzić dłużnika w domu czy siedzibie firmy. Ważne jednak, by wszystkie te działania były zgodne z prawem i zasadami etyki.

Windykator nie może stosować gróźb, przemocy, nękania, nachodzić dłużnika nocą, „ściągać” długu siłą czy zabierać jego rzeczy. Nie może też rozpowszechniać informacji o długu osobom postronnym – rodzinie, sąsiadom czy pracodawcy dłużnika. Takie praktyki, choć zdarzają się niektórym nieuczciwym windykatorom, są nie tylko nieetyczne, ale i nielegalne, narażając windykatora na odpowiedzialność cywilną i karną.

Windykacja terenowa

Szczególnym rodzajem windykacji jest windykacja terenowa, zwana także bezpośrednią. Polega ona na osobistym kontakcie z dłużnikiem w jego miejscu zamieszkania lub siedzibie firmy. Windykator terenowy ma za zadanie dotrzeć do dłużnika, poinformować go o zadłużeniu i skłonić do zapłaty lub zawarcia ugody.

Ta forma windykacji budzi szczególne kontrowersje ze względu na możliwość nadużyć. Windykator musi zachować daleko idącą ostrożność i takt. Nie może wchodzić na teren posesji bez zgody właściciela, a tym bardziej wtargnąć do domu czy firmy. Nie może też nachodzić dłużnika nocą czy w sposób naruszający jego prawo do prywatności i spokoju.

Trudny zawód

Zawód windykatora jest bardzo wymagający, i to nie tylko ze względu na konieczną wiedzę z zakresu prawa i finansów. To przede wszystkim praca z ludźmi, często znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Windykator musi wykazywać się wysokimi kompetencjami interpersonalnymi – być asertywny, ale i empatyczny, stanowczy, ale i cierpliwy, odporny na stres i nacisk.

Musi być przygotowany na niechęć, a czasem wręcz agresję ze strony dłużników. Z drugiej strony, oczekuje się od niego skuteczności w odzyskiwaniu należności. To wymaga nie lada równowagi psychicznej i siły charakteru. Dlatego praca ta nie jest odpowiednia dla każdego, a na pewno nie dla osób zbyt wrażliwych czy impulsywnych.

Ile zarabia windykator?

Zarobki windykatorów zależą od wielu czynników – doświadczenia, skuteczności, miejsca pracy (bank, firma windykacyjna czy własna działalność), a także regionu kraju. Według danych z portali rekrutacyjnych, mediana zarobków na tym stanowisku waha się między 3500 a 5000 zł brutto. Najlepsi specjaliści, zwłaszcza w dużych miastach, mogą jednak zarabiać znacznie więcej.

Warto jednak pamiętać, że jest to praca często prowizyjną, co oznacza, że część wynagrodzenia zależy od skuteczności w odzyskiwaniu długów. To może być czynnikiem motywującym, ale i stresogennym. Ponadto, windykatorzy terenowi muszą liczyć się z kosztami dojazdów do dłużników, które nie zawsze są refinansowane przez pracodawcę.

Znaczenie windykacji dla gospodarki

Choć windykacja kojarzy się głównie z problemami dłużników, ma ona istotne znaczenie dla całej gospodarki. Zatory płatnicze, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, to poważny problem, który może prowadzić do utraty płynności finansowej, a w konsekwencji do upadłości firm. W ten sposób tworzy się efekt domina – jedna firma nie płaci drugiej, ta trzeciej i tak dalej.

Windykacja pozwala przerwać ten łańcuch zadłużenia, odzyskując należności dla wierzycieli. Dzięki temu firmy mogą regulować swoje zobowiązania, inwestować, tworzyć miejsca pracy. Sprawna windykacja to swoisty „smar” w mechanizmie gospodarki, zapewniający jej płynne funkcjonowanie. Motywuje też dłużników do terminowego regulowania zobowiązań, co wpływa na odpowiedzialność i dyscyplinę płatniczą.

Kontrowersje i wyzwania

Niestety, zawód windykatora ma często negatywny wizerunek społeczny. Windykatorzy uchodzą za osoby nachalne, nieczułe na ludzką krzywdę, niemal „znęcające się” nad dłużnikami. Ten obraz kształtują nagłaśniane w mediach przypadki nieetycznych działań niektórych windykatorów czy firm windykacyjnych – gróźb, nękania, nachodzenia dłużników o każdej porze dnia i nocy.

Trzeba jednak pamiętać, że zdecydowana większość windykatorów działa profesjonalnie i z poszanowaniem prawa. Nieetyczne praktyki są marginesem, choć niewątpliwie rzucają cień na całą branżę. Dlatego tak ważna jest samoregulacja środowiska i konsekwentne eliminowanie „czarnych owiec”, szkodzących reputacji całej profesji.

Innym wyzwaniem jest niska świadomość prawna dłużników. Wielu z nich nie zna swoich praw, nie wie, jakie działania windykatora są niedozwolone, gdzie szukać pomocy w przypadku nadużyć. Z drugiej strony, niektórzy dłużnicy celowo i świadomie unikają spłaty zobowiązań, licząc na przedawnienie długu lub bezradność wierzyciela. To rodzi pokusę sięgania po nieetyczne metody windykacji.

Wreszcie, windykacja to obszar, w którym ścierają się różne wartości i racje. Z jednej strony mamy prawo wierzyciela do odzyskania swoich należności, z drugiej – prawo dłużnika do godności, prywatności, ochrony przed nadmierną ingerencją. Zachowanie równowagi między tymi racjami to wielkie wyzwanie etyczne dla windykatorów.

Podsumowanie

Windykator to zawód budzący kontrowersje, ale niezbędny w gospodarce rynkowej. Jego rolą jest ochrona praw wierzycieli i dbałość o dyscyplinę płatniczą. Choć niektóre nieuczciwe praktyki rzucają cień na tę profesję, większość windykatorów działa profesjonalnie, w granicach prawa i etyki.

To trudna i wymagająca praca, która wymaga nie tylko wiedzy, ale i specyficznych cech charakteru – asertywności, odporności na stres, umiejętności negocjacyjnych. Praca, która niesie ze sobą wiele wyzwań etycznych, wymaga balansowania między racjami wierzycieli i dłużników.

Dzięki pracy windykatorów zmniejszają się zatory płatnicze, firmy odzyskują płynność finansową, a gospodarka może sprawniej funkcjonować. Warto więc spojrzeć na ten zawód bez uprzedzeń, doceniając jego znaczenie, ale i pamiętając o ograniczeniach prawnych i etycznych, jakim podlega. I mieć nadzieję, że profesjonalizm i standardy etyczne w tej branży będą stale rosnąć.

Marek Zieliński

Redaktor portalu WIEM123.pl. Interesuje się ekonomią i nowymi technologiami

Dodaj komentarz