Faktoring – Co to jest i czy warto z niego korzystać?

Faktoring w punktach – jak działa faktoring

  1. Podpisujesz umowę z wybraną firmą faktoringową
  2. Wystawiasz fakturę z odroczonym terminem płatności za sprzedany towar lub wykonaną usługę
  3. Fakturę którą wystawiłeś przekazujesz do firmy faktoringowej (faktora)
  4. Faktor wypłaca ci zaliczkę w postaci umówionej wartości przekazanej faktury (może to być nawet 100%)
  5. Twój kontrahent opłaconą wystawioną przez Ciebie fakturę (pieniądze trafiają do Ciebie lub do Faktora w zależności od rodzaju umowy)
  6. Jeżeli pieniądze trafiają do Ciebie to przelewasz je do firmy faktoringowej powiększone o umówiony procent

Czym jest faktoring – definicja 

Faktoring to usługa finansowa świadczona przez faktora (najczęściej są nim banki albo wyspecjalizowane firmy faktoringowe) na rzecz firm, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. W faktoringu firmy te nazywane są faktorantem. Usługa finansowa polega na wykupie przez faktora od faktoranta nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

Tyle definicja. W praktyce korzystając z faktoringu zyskujemy dostęp do gotówki za faktury których termin płatności nadejdzie dopiero za 30, 60, 90 dni, w zależności od tego na jaką firmę faktoringową się zdecydujemy. Oczywiście za to że od razu po wystawieniu faktury faktor wypłaca należną nam kwotę przyjdzie nam zapłacić. Najczęściej jest to określony w umowie % kwoty którą dostaliśmy. 

Przy wyborze firmy faktoringowej warto zwrócić uwagę nie tylko na stawki prowizyjne, ale również jaki rodzaj faktoringu świadczy dana firma. Poszczególne rodzaje opiszemy w dalszej części artykułu. Istotne jest też również co się stanie w przypadku gdy nasz kontrahent nie zapłaci nam pieniędzy za wystawioną fakturę i nie będziemy mieli jak zwrócić środków które pożyczył nam faktor. 

Dla kogo jest faktoring?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Faktoring jest dla każdego kto wystawia faktury z odroczonym terminem płatności i niejako kredytuje swoich klientów. Z faktoringu korzystają przede wszystkim te firmy, które nie mogą sobie pozwolić na czekanie 30 lub więcej dni na zapłatę za sprzedany towar lub wykonaną usługę ponieważ muszą reinwestować pieniądze w celu realizacji kolejnych zleceń. 

Ważne jest również to, że zazwyczaj w przypadku braku płatności ze strony kontrahenta w terminie wyznaczonym na fakturze możemy bardzo często liczyć na wsparcie faktora w procesie windykacji i dochodzenia roszczeń od naszego kontrahenta. W przypadku niektórych firm to faktor nabywa wierzytelność i to on wysuwa roszczenia względem nierzetelnego kontrahenta. 

Podstawy prawne faktoringu

Nie znajdziemy w polskim prawie żadnych przepisów regulujących zasady działania faktoringu. Jest to zwykła umowa cywilnoprawna w której to strony umawiają się jakie usługi na jakich zasadach i za jaką opłatą zostaną wykonane. Co do zasady umowy faktoringowe zawierają informację o okresie trwania takiej umowy, w jaki sposób zarządzane będą wierzytelności, oraz na podstawie jakich dokumentów zostaną wypłacone pieniądze. W niektórych przypadkach wraz z podpisaniem umowy faktoringowej będziemy zobowiązani poinformować naszych klientów o tym fakcie. Wynika to z tego że w momencie przekazania faktury do faktora staje się on wierzycielem naszych klientów i w przypadku gdy nie uregulują oni w terminie wymaganej kwoty to faktor może rozpocząć działania windykacyjne. 

Rodzaje faktoringu

  1. Podstawowym kryterium pozwalającym na rozróżnienie rodzaji faktoringów jest to czy ryzyko niewypłacalności kontrahenta który widnieje na fakturze jest po stronie faktora czy faktoranta. Na tej podstawie mamy 3 rodzaje faktoringu

Faktoring pełny inaczej zwany właściwym (bez regresu) – ma miejsce wtedy gdy faktor (bank lub firma faktoringowa) biorą na siebie całe ryzyko niewypłacalności naszego kontrahenta. Oznacza to że w przypadku gdy nasz klient nie zapłaci faktury jest to zmartwienie faktora i to przeprowadza cały proces windykacyjny, a my nie musimy zwracać pieniędzy. Oczywiście jest to najbardziej ryzykowna forma faktoringu dla faktora i tym samym jest to najdroższy rodzaj faktoringu. 

Faktoring niepełny inaczej zwany niewłaściwym (z regresem) – w tym przypadku to my jako faktorant jesteśmy odpowiedzialni terminową płatności naszego klienta. Jeżeli ona nie nastąpi będziemy musieli zwrócić środki które otrzymaliśmy od firmy faktoringowej z właśnej kieszeni. Po stronie faktora nie występuje żadne ryzyko więc tego typu forma faktoringu jest tańsza od faktoringu pełnego.

Faktoring mieszany – faktor oraz faktorant dzielą się ryzykiem niewypłacalności kontrahenta. Umowa reguluje w takich przypadkach do jakiej kwoty faktorant ponosi odpowiedzialność za brak płatności ze strony swojego klienta

  1. Kolejnym często spotykanym kryterium wyróżniającym poszczególne rodzaje faktoringu jest to czy klienci faktoranta są informowani o tym że korzysta on z faktoringu. W oparciu o to kryterium mamy dwa rodzaje faktoringu

Faktoring jawny – w tym przypadku jako faktorant jesteśmy zobligowani poinformować naszego kontrahenta o tym że korzystamy z faktoringu i że to teraz faktor jest jego wierzycielem i to jemu musi przelać kwotę z faktury we wskazanym terminie.

Faktoring niejawny inaczej zwany faktoringiem cichym – nasi kontrahenci nie są informowani o tym że korzystamy z usług firmy faktoringowej. Pieniądze od kontrahenta trafiają na nasze konto i to my musimy zwrócić do faktora pieniądze które nam wcześniej wypłacił powiększone o odsetki wskazane w umowie. 

  1. Możemy również rozróżnić rodzaje faktoringu na podstawie tego kiedy otrzymamy płatność od faktora.

Faktoring dyskontowy – czasami nazywany przyśpieszonym. Płatność za fakturę otrzymujemy od razu po przekazaniu jej do faktora. Płatność ta najczęściej jest już pomniejszona o prowizję faktora.

Faktoring zaliczkowy – czasami nazywany awansowym. Płatność za fakturę otrzymujemy od faktora w ratach. Najczęściej pierwsza transza trafia do nas w momencie przekazania faktury, a kolejna gdy nasz klient opłaci całą fakturę.

Wady i zalety faktoringu

Zalety faktoringu to: poprawa płynności finansowej, natychmiastowy dostęp do gotówki, brak konieczności oczekiwania na zapłatę faktur przez klientów, poprawa zdolności kredytowej. Faktoring może być również tańszą opcją niż zaciągnięcie kredytu.

Wady faktoringu to: faktoring nie jest pożyczką, firmy faktoringowe mogą ścigać klienta, jeśli faktura nie zostanie zapłacona, umowy faktoringowe są zazwyczaj krótkoterminowe, firmy faktoringowe mogą mieć dużą kontrolę nad biznesem.

Przed rozpoczęciem faktoringu ważne jest, aby rozważyć wszystkie opcje i zważyć korzyści i wady dla Twojej firmy. Jednak faktoring może być świetną opcją dla poprawy przepływu gotówki i dostępu do natychmiastowych funduszy. Szczęśliwego faktoringu!

Koszty faktoringu 

-Prowizja to opłata dla faktora, obliczana jako procent od kwoty brutto na fakturze faktorowanej lub od wypłaconej zaliczki.

– Prowizja wynosi zwykle od 0,2% do 3% miesięcznie, ale może być negocjowana przed zawarciem umowy z faktorem.

– Faktor może również pobierać opłatę przygotowawczą za przygotowanie umowy i analizę zdolności kredytowej, która zwykle wynosi od 0,1% do 3%.

– Odsetki mogą być pobierane przez faktora od zaliczki wpłaconej na poczet przyszłej płatności od kontrahentów. Odsetki te to odsetki kapitałowe (wynagrodzenie za korzystanie z kapitału faktora) lub odsetki za zwłokę (rekompensata za brak płatności w terminie).

Podsumowanie

Ważne jest, aby rozważyć wszystkie opcje i ocenić koszty przed podjęciem decyzji, czy faktoring jest odpowiedni dla Twojej firmy. Jednak faktoring może być świetnym rozwiązaniem dla firm potrzebujących natychmiastowego przepływu gotówki. Szczęśliwego faktoringu!

Dodaj komentarz